Artykuły medyczne,  Artykuły zdrowie

Akcesoria, bez których nie obejdzie się żaden profesjonalny masażysta

Spo­śród nie­zbęd­nych ele­men­tów ekwi­punku zawo­do­wych masa­ży­stów, dużą rolę odgry­wają spe­cja­li­styczne olejki do masażu, bez któ­rych trudno byłoby wyobra­zić sobie pro­fe­sjo­nal­nie wyko­nany zabieg. Spraw­dzamy, jakie olejki warto dołą­czyć do spek­trum akce­so­riów do masażu oraz czemu warto wypo­sa­żyć się w pokaźną i zróż­ni­co­waną paletę tych pro­duk­tów kosme­tycz­nych.

 

Ole­jek to nie­odzowny w pracy masa­ży­sty kosme­tyk. Roz­pro­wa­dzony na skó­rze pacjenta roz­luź­nia jego spięte mię­śnie i pomaga łatwo docie­rać masa­ży­ście do wybra­nych par­tii ciała. Jed­nakże olejki do masażu są cenione nie tylko ze względu na swoje wła­ści­wo­ści fizyczne, ale rów­nież na wysoce aktywny skład, dzia­ła­jący w spo­sób proz­dro­wotny i pie­lę­gna­cyjny na ciało pacjenta. Dla­tego wybie­ra­jąc olejki do masażu, warto zwra­cać uwagę, czy są stwo­rzone na bazie natu­ral­nych ole­jów i wycią­gów z roślin lecz­ni­czych oraz czy dodat­kowo wzbo­ga­cone są o wita­miny, mine­rały, fla­wo­no­idy i inne cenne sub­stan­cje. Im bogat­szy i war­to­ściow­szy skład olejku, tym lep­sze efekty masażu uzy­skamy.

Jeśli zależy nam, aby nasz pacjent odczuł wyraźną poprawę samo­po­czu­cia, zdro­wia czy zauwa­żył polep­szenie kon­dy­cji skóry, warto zaopa­trzyć się w wyso­kiej jako­ści olejki pocho­dzące od spraw­dzo­nych pro­du­cen­tów i wyka­zu­jące się wyso­kim stę­że­niem sub­stan­cji czyn­nych. Zgro­ma­dzone w skle­pie inter­ne­to­wym Juven­tas olejki do masażu to sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wane pro­dukty, cha­rak­te­ry­zu­jące się boga­tymi wła­ści­wo­ściami lecz­ni­czymi i upięk­sza­ją­cymi. Zaletą oferty jest jej wszech­stron­ność – znaj­dziemy tu olejki prze­zna­czone do róż­nego typu masa­żów – od relak­sa­cyj­nego, poprzez spor­towy, aż do anty­cel­lu­li­to­wego czy prze­ciw­zmarszcz­ko­wego. Co wię­cej, w skle­pie znaj­dują się rów­nież roz­ma­ite peelingi, żele i kremy do masażu – kosme­tyki, z któ­rych coraz chęt­niej korzy­stają pro­fe­sjo­na­li­ści, posłu­gu­jący się nowo­cze­snymi tech­ni­kami masażu.

Posia­dany przez masa­ży­stę bogaty arse­nał róż­no­rod­nych olej­ków to świetna zachęta dla klienta. Jeśli będzie on mógł samo­dziel­nie wybrać ole­jek ze względu na zapach i wła­ści­wo­ści, na pewno pozy­tyw­nie wpły­nie to na jego odczu­cia. W skła­dzie ofe­ro­wa­nych przez sklep Juven­tas olej­ków do masażu znaj­dziemy mię­dzy innymi: olej z pestek sło­necz­nika, olej koko­sowy, mig­da­łowy, eks­trakty z melisy, nagietka, cytru­sów, cyna­monu. Te i inne skład­niki, w zależ­no­ści od zesta­wie­nia, dosko­nale koją nerwy, relak­sują, pobu­dzają zmy­sły, popra­wiają krą­że­nie, uspraw­niają mię­śnie i stawy oraz odży­wiają, wygła­dzają i nawil­żają skórę maso­wa­nej osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *