Wiadomości medyczne

PACJENCI WYMUSZ? IMPLEMENTACJ? DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

W ?rod? 27 sierpnia odby?o si? drugie czytanie projektu zmiany ustawy dotycz?cej transgranicznej opieki zdrowotnej. – Polska spó?ni si? z jej implementacj? blisko rok – przypomina Wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej M?drala.

 

G?ównym celem dyrektywy transgranicznej jest zrobienie pierwszego kroku w kierunku otwarcia rynku us?ug zdrowotnych w ramach wspólnoty europejskiej.

Motywacj? do jej wdro?enia s? prawdopodobnie coraz liczniejsze sprawy s?dowe zak?adane Narodowemu Funduszowi Zdrowia przez pacjentów, którzy domagaj? si? zwrotu kosztów leczenia poza granicami kraju.

 

Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e dyrektywa ta jest zarówno ogromn? szans?, jak i zagro?eniem dla polskich szpitali. Z jednej strony – bazuj?c na unijnych wyliczeniach –mo?na oczekiwa? do?? du?ej liczby dodatkowych, „komercyjnych” pacjentów zagranicznych – co mo?e przynie?? polskiej ochronie zdrowia dziesi?tki milionów z?otych. Z drugiej za? nale?y  zak?ada?, ?e cz??? naszych pacjentów wybierze leczenie poza granicami kraju, co b?dzie równoznaczne z odp?ywem pieni?dzy z naszego kraju.

 

Polski rz?d od pocz?tku negocjacji tre?ci dyrektywy uzna?, ?e jest ona przede wszystkim zagro?eniem dla bud?etu i nie stara? si? wykorzysta? jej zalet.
A przecie? Polska – z relatywnie ni?szymi kosztami leczenia oraz ogromnym potencja?em, a tak?e renomowan? i cenion? w Europie kadr? – posiada szans? sta? si? najwi?kszym beneficjentem turystyki medycznej. Nale?y  utworzy? z prawdziwego zdarzenia krajowy punkt kontaktowy, który zebra?by oferty od szpitali i przekazywa? je pacjentom z Unii Europejskiej. Instytucja ta powinna tak?e podda? analizie sposób wdro?enia dyrektywy w innych pa?stwach i poinformowa? o tym polskie szpitale, co u?atwi?oby nawi?zywanie wspó?pracy.

 

Maj?c na uwadze fakt, ?e Ministerstwo Gospodarki w?ród priorytetowych dziedzin gospodarki wymagaj?cych promocji umie?ci?o tak?e ochron? zdrowia, nale?y przygotowa? program promocji polskiej medycyny z prawdziwego zdarzenia, a tak?e utworzy? sprawnie dzia?aj?cy krajowy punkt kontaktowy (na razie jest nim jednoosobowo Iwona Grabowska z NFZ – tak wynika ze stron DG SANCO). Jestem przekonany, ?e inwestycja ta szybko si? zwróci, a pacjenci na tym zyskaj?.          Andrzej M?drala, Wiceprezydent Pracodawców RP

 

***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentuj? 10 000 firm, zatrudniaj?cych ok. 5 mln pracowników. Organizacja, która powsta?a w listopadzie 1989 roku, dzia?a w obszarach zwi?zanych z rozwojem przedsi?biorczo?ci, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami spo?ecznymi, w tym dotycz?cymi ubezpiecze? spo?ecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmuj? inicjatywy na rzecz przedsi?biorczo?ci, innowacyjno?ci, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a tak?e w obszarze stanowienia prawa. S? obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Spo?eczno-Gospodarczych. Organizacja jest cz?onkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo?ecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej). Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *